LEADER

LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub resposabilitatea comunității.

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri selectate, acoperind o suprafață de cca. 142.000 km², reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER.

În noua perioadă de programare se urmărește acoperirea întregului teritoriu eligibil LEADER de către un număr mai redus de GAL-uri față de perioada anterioară, pentru o dezvoltare echilibrată teritorială, care să asigure masa critică pentru implementarea corectă și eficientă a strategiei și eficientizarea costurilor de funcționare.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare rurală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

În cadrul SDL se dorește selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specifice teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. LEADER va contribui la dezvoltarea zonelor rurale, inclusiv a orașelor mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori (va fi indicată mai târziu o listă a zonelor în care LEADER va contribui), și va facilita implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială și transversală, pentru a sprijini nevoile populației din teritoriul eligibil LEADER și a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020.

Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile vor fi desfăşurate în cadrul a patru sub-măsuri:

 1. 1.                 19.1 Sprijin pregătitor;
 2. 2.                 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală ;
 3. 3.                 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală;
 4. 4.                 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare.

 

1.                 19.1 Sprijin pregătitor

Sprijinul pregătitor constă în sprijinul acordat parteneriatelor privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală. Elementele sprijinului pregătitor sunt:

 • Un proces de consultare realizat la nivel local. Acest proces care vizează întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru parteneriat de a implica, în mod activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, parteneriatul poate analiza nu numai nevoile și oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației.
 • Sprijinul pregătitor cuprinde și acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă.

Un obiectiv principal vizează creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER.

2.                 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Sprijinul în cadrul acestei sub-măsuri se acordă pentru implementarea măsurilor din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor selectate.

În strategiile elaborate vor fi incluse măsuri care ating obiectivele SDL, contribuie la obiectivele FEADR (așa cum sunt stabilite la art. 4 din Regulamentul UE nr. 1305/2013) și sunt conforme cu prioritățile strategice identificate în Acordul de Parteneriat și PNDR și generează valoare adaugată în teritoriu. GAL va realiza selecția proiectelor din cadrul SDL pe baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membrii parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL va respecta condițiile minime obligatorii de publicitate, care vor fi definite în cadrul național de implementare.

LEADER poate avea un rol principal în ceea ce privește stimularea unei abordări inovatoare pentru dezvoltarea zonei eligibile. Inovarea va fi încurajată printr-un proces decizional, flexibil și descentralizat cu privire la acțiunile care vor fi implementate.

Inovarea se poate concretiza la nivel local în tipuri de proiecte de servicii, produse, tehnologii, activități economice, forme de organizare, proiecte demonstrative cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse în practică și prin care se corelează acțiuni principale într-un context nou etc. Inovarea trebuie să fie evaluată cu referire la situația locală, ca o abordare inovatoare la nivelul teritoriului acoperit de GAL și care este posibil să fie existentă în alt teritoriu.

Măsurile cu caracter inovativ implementate prin LEADER trebuie sa fie in concordonță cu obiectivele prestabilite în strategie si totodată să aducă valoare adăugată și/sau impact economic, social, cultural și natural în teritoriu. Parteneriatele (viitoare GAL-uri) vor include în SDL justificări referitoare la necesitatea finanțării măsurilor care se regăsesc la nivel național, reflectând astfel valoarea adăugată pe care aceste măsuri o determină la nivelul teritoriului vizat.

GAL-urile vor asigura valoarea adăugată a măsurilor care vor fi sprijinite prin LEADER prin stabilirea criteriilor de eligibilitate/selecție, intensitatea sprijinului și indicatori specifici relevanți pentru măsurile respective, în conformitate cu analiza teritorială și nevoile financiare.

3.                 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală

Sprijinul din cadrul acestei sub-măsuri este oferit pentru pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

În cadrul LEADER, cooperarea (interteritorială sau transnațională) este un mod de a îmbunătăți perspectivele și strategiile locale, de a obține acces la informații și idei noi, de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, de a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Pentru GAL-urile din România, cooperarea transnațională reprezintă o oportunitate excelentă pentru a avea acces la experiențele existente în alte state europene și de a se conecta și integra în comunitatea europeană LEADER.

Această sub-măsură va finanța proiectele de cooperare transnațională (dintre România și alte state europene) și de cooperare interteritorială (în cadrul teritoriului României) între GAL-uri din România și parteneriatele de tip DLRC sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali pe un teritoriu rural/urban, care implementează o strategie de dezvoltare locală.

Acțiunile de cooperare sunt eligibile pentru sprijin dacă acestea contribuie la atingerea obiectivelor SDL. În acest sens, în elaborarea SDL-urilor, se va avea în vedere includerea obiectivelor care vizează cooperarea.

Proiectele de cooperare transnațională sunt îngreunate de reguli de administrare diferite aferente statelor membre. În acest sens, GAL-urile care intenționează să realizeze proiecte de cooperare pot fi sprijinite, în principal, de Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală și de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, având acces la bazele de date și solicitând sprijin/consiliere.

Proiectele de cooperare interteritorială sau transnațională sunt complexe prin natura lor și pot fi dificil de implementat de către GAL-urile care nu au experiență în acest domeniu. Pentru a facilita implementarea proiectelor de cooperare, se poate acorda asistență tehnică pregătitoare în acest sens, cu conditia ca Grupurile de Actiune Locala sa poata demonstra ca au în vedere implementarea unui proiect concret de cooperare.

Activitățile privind implementarea proiectelor de cooperare includ, printre altele:

 • promovarea unor produse, practici, procese și tehnologii noi;
 • organizarea unor procese de lucru comune, prin partajarea echipamentelor și resurselor;
 • crearea unor lanțuri scurte alimentare și a unor piețe locale;
 • promovarea grupurilor de producători;
 • actiuni care sprijina grupurile vulnerabile;
 • activități culturale comune care contribuie la obiectivele SDL;
 • abordările colective ale proiectelor de mediu;
 • proiecte pilot care vizeaza oricare dintre actiunile de mai sus;
 • schimbul de experiență și bunele practici privind dezvoltarea locală;

 

4.                 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Sprijinul din cadrul acestei sub-măsuri este acordat pentru costurile de funcționare și activitățile de animare ale GAL-urilor selectate.

Grupul de Acțiune Locală este responsabil de reușita implementării SDL pentru teritoriul acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse corespunzătoare. În acest context, desfășurarea eficientă a activității GAL-urilor reprezintă un aspect important al sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri.

Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă trebuie axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru a asigura un management adecvat.

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL preia funcțiile administrative principale, respectiv:

 • pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
 • animarea teritoriului;
 • analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
 • monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
 • verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
 • monitorizarea proiectelor contractate;
 • întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
 • aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locală și trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului.

GAL trebuie să utilizeze diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet) inclusiv prin intermediul membrilor GAL).