Măsura 9/6B

Valoarea adăugată a măsurii

Realizarea unui serviciu social presupune pe lângă investiția în infrastructura aferentă și existența unei organigrame de personal calificat care să dea utilitate și funcționalitate infrastructurii. O componentă neglijată în general este cea a accesibilizării unităților ce oferă sprijin social, prin oferirea unor servicii complementare activității principale care să deservească cât mai bine persoanele defavorizate. Dependența acestora de alte persoane din jurul lor, le creează constrângeri și le accentuează starea de marginalizare, inutilitate și excludere.

Acest context este marcant cu preponderență la minori, datorită imposibilității acestora de a percepe mediul în care trăiesc și de cele mai multe ori a lipsei surselor de informare educativă. 

De aceea, prin identificarea de investiții care să poată ajuta la o mai bună accesibilizare a unităților ce asigură servicii sociale destinate persoanelor cu probleme locomotorii, se va asigura o creștere a calității serviciilor cât și a numărului de persoane ce pot beneficia de acestea.                     

Obiectiv specific al măsurii:

Completarea activității serviciilor sociale existente prin dezvoltarea capacității de accesibilizare a acestora. 

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013, însă nu are corespondență în încadrarea articolelor din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de 87.000 euro

Rata sprijinului este de:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

 

 Ghidul solicitantului pentru masura 9/6b - versiunea 1
 Anexa1 - Cererea de finantare M9/6b - versiunea 1
 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate
 Anexa 3 - Recomandari analiza cost-beneficiu
 Anexa 4 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL
 Anexa 5 - Contract de finantare
 Anexa 6 - Fisa masurii 9
 Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect
 Fisa evaluare generala M9/6b