Măsura 11/6B

Valoarea adăugată a măsurii

Faptul că societatea civilă există și desfășoară activități reprezintă garanția unei motivații suficiente că aceste entități își doresc să funcționeze.

Contribuția la dezvoltarea acestui sector, prin susținerea achiziționării de bunuri sau realizarea de investiții, va crește capacitatea de organizare cât și calitatea activităților în care sunt implicate. De aici rezultă caracterul inovator al intervenției. Acesta va fi trasat de conștientizarea rolului acestor entități, în rândul populației, de a pune în valoare specificul zonei și de a fi alături de tot ceea ce crează o identitate locală.

Obiectiv specific al măsurii:

Întărirea sectorului societății civile prin sprijinirea activităților a 6 entități reprezentative la nivelul teritoriului.

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013 însă nu are încadrarea în Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este valoarea rămasă în cadrul măsurii, respectiv 13.459,65 Euro.

Rata sprijinului este de:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

 

Denumire document Data publicare  
GHID DE IMPLEMENTARE Masura 11 - versiunea 4 14.08.2020
Anexa 1.1 - Cerere de finantare Masura 11 - actiuni tip A 14.08.2020
Anexa 1.2 - Cerere de finantare Masura 11 - actiuni tip B 14.08.2020
Anexa 2 - Studiul de Fezabilitate 14.08.2020
Anexa 3 - Recomandari analiza cost-beneficiu 14.08.2020
Anexa 4 - Memoriu Justificativ 14.08.2020
Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 14.08.2020
Anexa 6 - Fisa Masurii 11/6B 14.08.2020
Anexa 7 - Contract de Finantare 14.08.2020
Anexa 8 - Model hotarare de implementare a proiectului 14.08.2020
GE1.2L - Fisa de verificare generala a proiectului M11/6B 14.08.2020
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 14.08.2020
Articolul 20 - Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 14.08.2020

Arhiva documente - versiunea 3

Arhiva documente - versiunea 2

Arhiva documente - versiunea 1