Măsura 1/2A

Valoarea adăugată a măsurii

Scopul măsurii va fi ca cel puțin o exploatație agricolă să se modernizeze din punct de vedere tehnic, al construcțiilor astfel încât să devină competitivă pe piață.

Prin sprijinirea modernizării exploatațiilor de mici dimensiuni din teritoriul GAL, oferim o șansă reală de dezvoltare fermierilor din zona montană, care datorită constrângerilor naturale nu pot atinge dimensiuni mari, dar care pot oferi produse de o înaltă calitate care să pună în valoare resursele locale și să contribuie la dezvoltarea zonei.Elementul de noutate al acestei măsuri este accentul pe fermele mici și mijlocii care în ciuda dimensiunilor pot produce produse agricole de o înaltă calitate și prin investițiile în modernizarea fermelor pot adăuga valoare acestora. Prin măsură se vrea încurajarea micilor producători să păstrundă pe o piață de nișă – aceea a produselor locale, naturale și să devină competitivi din punct de vedere economic.

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la:

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii calității produselor obținute
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale
 • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creerii și promovării lanțurilor alimentare integrate

Obiectiv specific al măsurii:

Sprijinirea investițiilor în modernizarea a cel puțin o exploatație agricolă în vederea creșterii competitivității economice

Măsura contribuie la prioritățile:

 • (P1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.
 • (P2) Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.
 • (P3) Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.

Măsura corespunde obiectivelor Art. 17 din Reg (UE) nr. 1305/2013

Sume aplicabile și rata sprijinului

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv conform Art. 67 (1) a în limitele:

Valoarea maximă a sprijinului este valoarea rămasă în cadrul măsurii. Suma disponibilă va fi menționată în documentele de accesare.

 • Rata sprijinului public nerambursabil va fide 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
 • Intensitatea se va majora cu 20 procente suplimentare, dar rata sprijinului combinat cu poate depăși 90%, în cazul:
  • investițiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până în 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți șa art 2 al R 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305)
  • proiectelor integrate sau proiectelor colective
  • operațiunilor sprijinite prin PEI
  • investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art 28 și art 29 din R nr 1305/2013
  • investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art 32 R nr 1305/2013
  • În cazul proiectelor care includ activități de procesare și/sau marketing la nivelul fermei, rata sprijinului aplicabilă întregului proiect este cea specifică Măsurii 1/2A conform anexei II la R 1305 cu condiția ca investiția să vizeze propriile produse agricole. Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole și GP care realizează astfel de investiții pentru membrii săi fermieri iar investiția este amplasată în cadrul exploatației unuia/unora dintre membri.

*) Măsura nu face obiectul Anexei II la Reg. (EU) 1305/2013.

Denumire document Data publicare  
Ghidul solicitantului pentru m1/2A - versiunea 3 18.08.2021
Anexa 1 - Cerere de finantare m1/2A versiunea 3 18.08.2021
Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform hg907/2016 18.08.2021
Anexa 2.1 Studiu de fezabilitate si MJ-Anexa B 18.08.2021
Anexa 2.2 Studiu de fezabilitate si MJ-Anexa C 18.08.2021
Anexa 2.3 - Memoriul justificativ 18.08.2021
Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane (zm) 18.08.2021
Anexa 4 - Anexa I la tratatul de instituire al comunitatii europene iulie 2015 18.08.2021
Anexa 5 - Sinteza studiului privind zonarea potentialului de productie agricola 18.08.2021
Anexa 6 - Lista asociatiilor acreditate de anz 18.08.2021
Anexa 6.1 - Lista asociatiilor acreditate de anz- completare 18.08.2021
Anexa 6.2 - Lista rase autohtone (indigene) 18.08.2021
Anexa 7 - Calculator cod bune practici agricole 18.08.2021
Anexa 8 - Codul de bune practici agricole 18.08.2021
Anexa 9 - Contract finantare sm 4.1 18.08.2021
Anexa 10 - Fisa masurii 1/2A 18.08.2021
Anexa 11 - Lista actelor normative utile sm 4.1 18.08.2021
Anexa 12 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 18.08.2021
Anexa 13 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 18.08.2021
Anexa 14 - Zone vulnerabile la nitrati (zvn) conform ordinului 1552 18.08.2021
Anexa 15 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti 18.08.2021
Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinantarii 18.08.2021
Ge1.2 l - Fisa de verificare generala a proiectului 18.08.2021
Model declaratie raportare GAL 18.08.2021
Model declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 18.08.2021

 

Arhivă documente măsura 1/1A - v2

Arhivă documente măsura 1/1A - v1