Măsura 8/6B

Valoarea adăugată a măsurii

Modernizarea obiectivelor de infrastructură publică de acces se va face ținând seama de specificul local și vor fi corelate cu alte obiective ce au fost sau urmează a fi realizate. Se trasează un caracter integrat al dezvoltării rurale, ce își are gradul de inovare în viziunea locală de a dezvolta strategic o zonă.

Prin dotarea serviciilor publice cu utilaje specializate, performante, pentru a face față unor intervenții de întreținere cât și unor situații de urgență, se va contribui la creșterea capacității locale de reacție asupra nevoilor specifice zonei. Totodată, măsura va reprezenta unica posibilitate de finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea de utilaje specializate în sectorul public.             

Obiectiv specific al măsurii:

Întărirea capacității de intervenție a autorităților locale și creșterea accesibilizării obiectivelor principale locale prin sprijinirea a 5 operațiuni de modernizare a infrastructurii și serviciilor publice. 

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a, b din Reg. (EU) 1303/2013, însă nu are încadrarea în Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de 150.000 euro.

Rata sprijinului este de:

  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
 Ghidul solicitantului pentru masura 8 - versiunea 2
 Anexa 1 - Cererea de finantare M8/6b - versiunea 2
 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate
 Anexa 3 - Recomandari analiza cost beneficiu
 Anexa 4 - Memoriu justificativ beneficiari publici
 Anexa 5 - Contract de finantare
 Anexa 6 - Fisa masurii 8
 Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect
 Anexa 8 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL
 Fisa evaluare masura 8

Arhiva documente versiunea 1