Măsura 8/6B

Valoarea adăugată a măsurii

Modernizarea obiectivelor de infrastructură publică de acces se va face ținând seama de specificul local și vor fi corelate cu alte obiective ce au fost sau urmează a fi realizate. Se trasează un caracter integrat al dezvoltării rurale, ce își are gradul de inovare în viziunea locală de a dezvolta strategic o zonă.

Prin dotarea serviciilor publice cu utilaje specializate, performante, pentru a face față unor intervenții de întreținere cât și unor situații de urgență, se va contribui la creșterea capacității locale de reacție asupra nevoilor specifice zonei. Totodată, măsura va reprezenta unica posibilitate de finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea de utilaje specializate în sectorul public.

Obiectiv specific al măsurii:

Întărirea capacității de intervenție a autorităților locale și creșterea accesibilizării obiectivelor principale locale prin sprijinirea a 5 operațiuni de modernizare a infrastructurii și serviciilor publice.

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a, b din Reg. (EU) 1303/2013, însă nu are încadrarea în Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de:

  • 100.000 euro pentru proiecte ce vizează investiții în infrastructura publică locală care presupun lucrări de construcții
  • 35.000 euro pentru proiecte care vizează investiții în serviciile publice ce nu presupun lucrări de construcții/montaj, ci doar achiziții simple
Denumire document Data publicare  
Ghidul solicitantului pentru masura 8 - versiunea 4 20.11.2019
Anexa 1 - Cererea de finantare M8/6b - versiunea 4 20.11.2019
Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 20.11.2019
Anexa 3 - Recomandari analiza cost beneficiu 20.11.2019
Anexa 4 - Memoriu justificativ beneficiari publici 20.11.2019
Anexa 5 - Contract de finantare 20.11.2019
Anexa 6 - Fisa masurii 8 20.11.2019
Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect 20.11.2019
Anexa 8 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 20.11.2019
Fisa evaluare masura 8 20.11.2019
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 20.11.2019