Măsura 7/6A

Valoarea adăugată a măsurii

Integrarea de echipamente performante, ce folosesc energie din surse regenerabile, alături de dezvoltarea unei imagini proprii/branding pentru serviciile/produsele ce vor rezulta, contribuie la obiectivele de inovare și climă, prin reducerea consumului de energie convențională.   

Obiectiv specific al măsurii:

Dezvoltarea activității a  minim 6 IMM-uri existente în vederea consolidării acestora pe plan local și a creerii de noi locuri de muncă. 

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013, însă nu are corespondență în încadrarea articolelor din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 euro

     Rata sprijinului este de 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013; 

  Erata nr 1 Cerere de finantare Masura 7
 Ghidul Solicitantului pentru Masura 7 - versiunea 2
 Anexa 1 Cerere de finantare M7 -  versiunea 2
 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907
 Anexa 2 SF sau MJ ANEXA B
 Anexa 2 SF sau MJ Anexa C
 Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari 
 Anexa 2.2 - MEMORIUL JUSTIFICATIV
 Anexa 3 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL
 Anexa 4 - Model Contract de Finantare
 Anexa 5 Fisa Masurii 7x
 Anexa 5.1 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
 Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
 Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
 Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate   
 Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
 Anexa 7  - Lista codurilor CAEN eligibile
 Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat
 Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate
 Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale sM6.4
 Fisa evaluare generala M7
 Ordin MADR nr 1731 din 13 iulie 2015 Schema de minimis masura 6

Arhivă M7/6A