Măsura 7/6A

Skip to Main Content Control Panel System Users Menus Content Components Extensions Help User Menu GAL VALEA MUNT... GAL VALEA MUNTELUI Articles: Edit Main content begins here Title * Alias Content Images and Links Options Publishing Configure Edit Screen Permissions

Valoarea adăugată a măsurii

Integrarea de echipamente performante, ce folosesc energie din surse regenerabile, alături de dezvoltarea unei imagini proprii/branding pentru serviciile/produsele ce vor rezulta, contribuie la obiectivele de inovare și climă, prin reducerea consumului de energie convențională.

Obiectiv specific al măsurii:

Dezvoltarea activității a minim 6 IMM-uri existente în vederea consolidării acestora pe plan local și a creerii de noi locuri de muncă.

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013, însă nu are corespondență în încadrarea articolelor din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 euro

Rata sprijinului este de 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013;

Denumire document Data publicare  
Ghidul Solicitantului pentru Masura 7 - versiunea 4 20.11.2019
Anexa 1 Cerere de finantare M7 - versiunea 4 20.11.2019
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907 20.11.2019
Anexa 2 SF sau MJ ANEXA B 20.11.2019
Anexa 2 SF sau MJ Anexa C 20.11.2019
Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari 20.11.2019
Anexa 2.2 - MEMORIUL JUSTIFICATIV 20.11.2019
Anexa 3 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 20.11.2019
Anexa 4 - Model Contract de Finantare 20.11.2019
Anexa 5 Fisa Masurii 7x 20.11.2019
Anexa 5.1 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private 20.11.2019
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica 20.11.2019
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) 20.11.2019
Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate 20.11.2019
Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 20.11.2019
Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile 20.11.2019
Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat 20.11.2019
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate 20.11.2019
Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale sM6.4 20.11.2019
Fisa evaluare generala M7 20.11.2019
Ordin MADR nr 1731 din 13 iulie 2015 Schema de minimis masura 6 20.11.2019
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 20.11.2019

Arhivă M7/6A - versiunea 2

Arhivă M7/6A - versiunea 1