Măsura 7/6A

Valoarea adăugată a măsurii

Integrarea de echipamente performante, ce folosesc energie din surse regenerabile, alături de dezvoltarea unei imagini proprii/branding pentru serviciile/produsele ce vor rezulta, contribuie la obiectivele de inovare și climă, prin reducerea consumului de energie convențională.

Obiectiv specific al măsurii:

Dezvoltarea activității a minim 6 IMM-uri existente în vederea consolidării acestora pe plan local și a creerii de noi locuri de muncă.

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013, însă nu are corespondență în încadrarea articolelor din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 euro

Rata sprijinului este de 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013;

Denumire document Data publicare  
Ghidul Solicitantului pentru Masura 7 - versiunea 3 21.09.2018
Anexa 1 Cerere de finantare M7 - versiunea 3 21.09.2018
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907 21.09.2018
Anexa 2 SF sau MJ ANEXA B 21.09.2018
Anexa 2 SF sau MJ Anexa C 21.09.2018
Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari 21.09.2018
Anexa 2.2 - MEMORIUL JUSTIFICATIV 21.09.2018
Anexa 3 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 21.09.2018
Anexa 4 - Model Contract de Finantare 21.09.2018
Anexa 5 Fisa Masurii 7x 21.09.2018
Anexa 5.1 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private 21.09.2018
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica 21.09.2018
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) 21.09.2018
Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate 21.09.2018
Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 21.09.2018
Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile 21.09.2018
Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat 21.09.2018
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate 21.09.2018
Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale sM6.4 21.09.2018
Fisa evaluare generala M7 21.09.2018
Ordin MADR nr 1731 din 13 iulie 2015 Schema de minimis masura 6 21.09.2018
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 21.09.2018

Arhivă M7/6A - versiunea 2

Arhivă M7/6A - versiunea 1