Măsura 6/6A

Valoarea adăugată a măsurii

Susținerea inițiativelor în domenii economice noi, inexistente, cât și a celor care adoptă soluții noi pentru eficientizarea activității din domenii slab dezvoltate de la nivelul teritoriului, reprezintă o abordare inovativă a dezvoltării sectorului neagricol.

Dată fiind evidențierea clară a două categorii de antreprenori, identificați în cadrul întâlnirilor de animare, se dorește ca această măsură să susțină direct persoanele fizice din afara domeniului agricol(neexcluzând alte categorii interesate), ce își deschid pentru prima dată o afacere într-un domeniu nou inexistent sau slab dezvoltat în zona GAL. Măsura este adaptată strict acestei categorii de potențiali beneficiari și va oferi sprijinul necesar, unic față de orice alt tip de finanțare existentă la nivel național, înființării afacerilor start-up.

Pe lângă acest aspect integrarea de echipamente ce folosesc energie din surse regenerabile, alături de dezvoltarea unei imagini proprii/branding pentru serviciile/produsele ce vor rezulta contribuie de asemenea la obiectivele de inovare și climă, prin reducerea consumului de energie convențională.   

Obiectiv specific al măsurii:

Susținerea înființării a minim 5 inițiative start-up IMM pe sectoare de activități neagricole noi sau slab dezvoltate. 

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) c, d din Reg. (EU) 1303/2013 și își găsește încadrarea la Art. 19(6) din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de:

  • 50.000 de euro/proiect, pentru servicii altele decât medicale, sanitar-veterinare şi agroturism
  • 70.000 euro/proiect  pentru  activităţile de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism

Rata sprijinului se va acorda sub formă de primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:

  • prima tranşă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare
  • a doua tranşă - 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planul de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.
  • Nu există sume intermediare ;
  • Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.
  • În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate  proporțional cu obiectivele nerealizate.
  • Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013; 

 

Denumire document Data publicare  
 Ghidul solicitantului măsura 6/6A - vers 3 29.10.2018
 Anexa 1 - Cererea de finanțare măsura 6/6A - vers 3 29.10.2018
 Anexa 2 - Model plan de afaceri 29.10.2018
 Anexa 3 - Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL 29.10.2018
 Anexa 4 - Contract de finanțare 29.10.2018
 Anexa 5 - Fișa măsurii 6/6A 29.10.2018
 Anexa 6.1 - Declarație încadrare în categoria de micro-întreprindere și întreprindere mică 29.10.2018
 Anexa 6.2 - Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis) 29.10.2018
 Anexa 6.3 - Declarație cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate 29.10.2018
 Anexa 6.4 - Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 29.10.2018
 Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile 29.10.2018
 Anexa 9 – Lista zonelor cu potențial turistic ridicat 29.10.2018
 Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate 29.10.2018
 Anexa 12 - Instrucțiuni evitare condiții artificiale 29.10.2018
 Ordin MADR nr.1731 din 13-iulie-2015 - schema de minimis măsura 6 29.10.2018
 Fișa de verificare generală M6 29.10.2018
 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 29.10.2018

Arhiva documente versiunea 229.10.2018

Arhiva documente versiunea 1