Măsura 2/1B

Valoarea adăugată a măsurii

Organizarea activității unei cooperări între entitățile implicate în sectorul agricol, agroalimentar, forestier aduce un plus de valoare la nivelul teritoriului prin însuși conceptul său inovator. Integrarea unei astfel de entități în planificarea și realizarea unui lanț scurt de aprovizionare, va crea valoare adăugată materiei prime existente prin valorificarea superioară și eficență economică, dar și prin folosirea de procese sau tehnologii de eficență economică.

Obiectiv specific al măsurii:

Realizarea unei cooperări de tipul proiect-pilot/dezvoltare experimentală în vederea organizării unui lanț scurt de aprovizionare în sectorul agricol/agroalimentar/forestier.

Măsura contribuie la prioritățile:

 • (P1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.
 • (P3) Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.

Sume aplicabile și rata sprijinului

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv conform Art. 67 (1) a în limitele:

Valoarea maximă a sprijinului este de 200.000 euro.

Rata sprijinului este de:

 • Pentru proiecte care prevăd acțiuni ce intră sub incidența art 35 din Reg 1305/2013:pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Pentru proiecte ce prevăd acțiuni ce intră sub incidența art 17(3):

 • 50% din valoarea investițiilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 2007-2013 a reprezentat sub 75% din media UE-25 pentru perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor depășește 75% din PIB-ul mediu al UE-27:

1. Pentru investiții care NU presupun prelucrarea și comercializarea produselor din anexa I la TFUE, rata de mai sus se poate majora cu 20 de puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90%, în cazul:

 • tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la art 2 din Reg 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de sprijin,
 • investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători,
 • zonelor care se confruntă cu contrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32,
 • operațiunilor sprijinite în cadrul PEI,
 • investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art 28 și 29.

2. Pentru investiții care presupun prelucrarea și comercializarea produselor din anexa I la TFUE, rata de mai sus se poate majora cu 20 de puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90%, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI sau celor legate de o fuziune a unor organizații de producători.

 

 Denumire document Data publicării  
 Ghidul Solicitantului pentru Masura 2 - versiunea 1  04.06.2019
 Anexa 1 - Cerere de finantare M2 similar 16.1 pentru GAL  04.06.2019
 Anexa 2 - Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat (16.1 16.1a)  04.06.2019
 Anexa 3 - Prevederi aplicabile etapei II  04.06.2019
 Anexa 4 - Ghid pentru determinarea incadrarii proiectului dpdv al ANEXEI I la TFUE  04.06.2019
 Anexa 5 - Fisa Masurii 2 1B  04.06.2019
 Anexa 6 - Lista cuvinte cheie  04.06.2019
 Anexa 7 - Lista localitati HNV  04.06.2019
 Anexa 8 - Anexa I - lista prevazuta la art. 38 din tratatul de functionare a UE  04.06.2019
 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal  04.06.2019
 GE1.2 L Fisa de verificare generala a proiectului  04.06.2019
 Anexa nr.1 la Fisa evaluare - Solicitare informatii suplimentare  04.06.2019
 Anexa nr.2 la Fisa evaluare - Notificare rezultatul evaluarii  04.06.2019
 Model de raportare GAL  04.06.2019
 Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL  04.06.2019