Măsura 12/1C

1.   Valoarea adăugată a măsurii

Măsura vizează acordarea unui sprijin financiar în vederea realizării de acţiuni de formare şi/sau dobândire de competenţe, activităţi demonstrative şi acţiuni de informare cu scopul de a încuraja, la nivelul GAL Valea Muntelui, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi îmbunătăţirea cunoştinţelor pe domenii esenţiale pentru dezvoltarea unui producător sau prestator de servicii agricole sau non-agricole. Această măsură este relevantă pentru teritoriul GAL Valea Muntelui întrucât cuprinde o serie de acţiuni (formare si dobândire de competenţe, activităţi demonstrative şi acţiuni de informare) care permit dezvoltarea cunoştinţelor si, totodată, specializarea şi perfecţionarea participanţilor la instruire din zona GAL Valea Muntelui. Asadar, această măsură aduce valoare adaugată teritoriului GAL întrucât stimulează dezvoltarea umană prin acţiuni de formare profesională, contribuind la:

  • Dezvoltarea pontenţialului uman de pe teritoriul GAL angajat în cadrul sectoarelor agricol, alimentar şi silvic, a gestionarilor de terenuri si a altor agenţi economici care sunt IMM-uri ce îşi desfăşoară activitatea în zonele rurale;
  • Imbunatatirea sustenabilitatii, competitivitatii, eficienta utilizarii resurselor si a performantelor ecologice in cazul exploatatiilor agricole si forestiere de pe teritoriul GAL;
  • Promovarea cresterii economice si dezvoltarea zonei rurale GAL.

Obiectiv specific al măsurii:

Facilitarea accesului fermierilor şi agenţilor economici din teritoriul GAL la informaţii şi cunoştinţe care vor contribui la creşterea valorii adăugate produselor şi serviciilor oferite de aceştia

Măsura contribuie la prioritățile:

(P1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.

(P2) Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.

Măsura corespunde obiectivelor Art.  14 din Reg (UE) nr. 1305/2013

Sume aplicabile și rata sprijinului

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv conform Art. 67 (1) a în limitele:

Valoarea maximă a sprijinului este de 7000 euro.     

Rata sprijinului este de*:

  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

*) Măsura nu face obiectul Anexei II la Reg. (EU) 1305/2013.

Denumire document Data publicare  
 Ghidul solicitantului pentru masura 12/1C - versiunea 1  27.02.2019
 Anexa 1 - Cerere de finantare servicii  27.02.2019
 Anexa 2 - Fisa masurii 12/1C  27.02.2019
 Anexa 3 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 27.02.2019
 Anexa 4 - Contract de finantare proiecte de servicii  27.02.2019
 Anexa 5 - Nota de indrumare proiecte de servicii  27.02.2019
 Anexa 6 - Raport intermediar sau final de activitate  27.02.2019
 Anexa 7 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal  27.02.2019
 Anexa 8 - Model declaratie raportare GAL   27.02.2019
 Ge1.2 l - Fisa de verificare generala a proiectului   27.02.2019