Măsura 11/6B

Valoarea adăugată a măsurii

Faptul că societatea civilă există și desfășoară activități reprezintă garanția unei motivații suficiente că aceste entități își doresc să funcționeze.

Contribuția la dezvoltarea acestui sector, prin susținerea achiziționării de bunuri sau realizarea de investiții, va crește capacitatea de organizare cât și calitatea activităților în care sunt implicate. De aici rezultă caracterul inovator al intervenției. Acesta va fi trasat de conștientizarea rolului acestor entități, în rândul populației, de a pune în valoare specificul zonei și de a fi alături de tot ceea ce crează o identitate locală.

Obiectiv specific al măsurii:

Întărirea sectorului societății civile prin sprijinirea activităților a 6 entități reprezentative la nivelul teritoriului.

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013 însă nu are încadrarea în Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de:

  • 60.000 euro pentru proiecte de investiții, inclusiv Construcții + Montaj;
  • 30.000 euro pentru proiecte de servicii, implică dotări;

Rata sprijinului este de:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

 

Denumire document Data publicare  
GHID DE IMPLEMENTARE Masura 11 - versiunea 3 20.11.2019
Anexa 1.1 - Cerere de finantare Masura 11 - actiuni tip A 20.11.2019
Anexa 1.2 - Cerere de finantare Masura 11 - actiuni tip B 20.11.2019
Anexa 2 - Studiul de Fezabilitate 20.11.2019
Anexa 3 - Recomandari analiza cost-beneficiu 20.11.2019
Anexa 4 - Memoriu Justificativ 20.11.2019
Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 20.11.2019
Anexa 6 - Fisa Masurii 11/6B 20.11.2019
Anexa 7 - Contract de Finantare 20.11.2019
Anexa 8 - Model hotarare de implementare a proiectului 20.11.2019
GE1.2L - Fisa de verificare generala a proiectului M11/6B 20.11.2019
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 20.11.2019
Articolul 20 - Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 20.11.2019

Arhiva documente - versiunea 2

Arhiva documente - versiunea 1