Măsura 1/2A

Valoarea adăugată a măsurii

Scopul măsurii va fi ca  cel puțin o exploatație agricolă să se modernizeze din punct de vedere tehnic, al construcțiilor astfel încât să devină competitivă pe piață.

Prin sprijinirea  modernizării exploatațiilor de mici dimensiuni din teritoriul GAL, oferim o șansă reală de dezvoltare fermierilor din zona montană, care datorită constrângerilor naturale nu pot atinge dimensiuni mari, dar care pot oferi produse de o înaltă calitate care să pună în valoare resursele locale și să contribuie la dezvoltarea zonei.Elementul de noutate al acestei măsuri este accentul pe fermele mici și mijlocii care în ciuda dimensiunilor pot produce produse agricole de o înaltă calitate și prin investițiile în modernizarea fermelor pot adăuga valoare acestora. Prin măsură se vrea încurajarea micilor producători să păstrundă pe o piață de nișă – aceea a produselor locale, naturale și să devină competitivi din punct de vedere economic.

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la:

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii calității produselor obținute
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale
 • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creerii și promovării lanțurilor alimentare integrate

Obiectiv specific al măsurii:

          Sprijinirea  investițiilor în modernizarea a cel puțin o exploatație agricolă în vederea creșterii competitivității economice

 Măsura contribuie la prioritățile:

 • (P1)  Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.
 • (P2) Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.
 • (P3) Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.

Măsura corespunde obiectivelor Art.  17 din Reg (UE) nr. 1305/2013

Sume aplicabile și rata sprijinului

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv conform Art. 67 (1) a în limitele:

Valoarea maximă a sprijinului este de   200.000 euro.

 • Rata sprijinului public nerambursabil va fide 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
 • Intensitatea se va majora cu 20 procente suplimentare, dar rata sprijinului combinat cu poate depăși 90%, în cazul:
  • investițiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până în 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți șa art 2 al R 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305)
  • proiectelor integrate sau proiectelor colective
  • operațiunilor sprijinite prin PEI
  • investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art 28 și art 29 din R nr 1305/2013
  • investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art 32 R nr 1305/2013
  • În cazul proiectelor care includ activități de procesare și/sau marketing la nivelul fermei, rata sprijinului aplicabilă întregului proiect este cea specifică Măsurii 1/2A conform anexei II la R 1305 cu condiția ca investiția să vizeze propriile produse agricole. Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole și GP care realizează astfel de investiții pentru membrii săi fermieri iar investiția este amplasată în cadrul exploatației unuia/unora dintre membri.

 *) Măsura nu face obiectul Anexei II la Reg. (EU) 1305/2013.

Denumire document Data publicare  
Ghidul solicitantului pentru m1/2A - versiunea 1 26.02.2019
 Anexa 1 - Cerere de finantare m1/2A vers 1  26.02.2019
 Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform hg907/2016  26.02.2019
  Anexa 2.1 Studiu de fezabilitate si MJ-Anexa B  26.02.2019
 Anexa 2.2 Studiu de fezabilitate si MJ-Anexa C  26.02.2019
 Anexa 2.3 - Memoriul justificativ  26.02.2019
 Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane (zm)  26.02.2019
 Anexa 4 - Anexa I la tratatul de instituire al comunitatii europene iulie 2015  26.02.2019
 Anexa 5 - Sinteza studiului privind zonarea potentialului de productie agricola  26.02.2019
 Anexa 6 - Lista asociatiilor acreditate de anz  26.02.2019
 Anexa 6.1 - Lista asociatiilor acreditate de anz- completare  26.02.2019
 Anexa 6.2 - Lista rase autohtone (indigene)  26.02.2019
 Anexa 7 - Calculator cod bune practici agricole  26.02.2019
 Anexa 8 - Codul de bune practici agricole   26.02.2019
 Anexa 9 - Contract finantare sm 4.1  26.02.2019
 Anexa 10 - Fisa masurii 1/2A  26.02.2019
 Anexa 11 - Lista actelor normative utile sm 4.1  26.02.2019
 Anexa 12 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020  26.02.2019
 Anexa 13 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL  26.02.2019
 Anexa 14 - Zone vulnerabile la nitrati (zvn) conform ordinului 1552  26.02.2019
 Anexa 15 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti  26.02.2019
 Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinantarii  26.02.2019
 Ge1.2 l - Fisa de verificare generala a proiectului  26.02.2019
 Model declaratie raportare GAL  26.02.2019

Arhivă documente măsura 1/1A